Pravidla soutěží na sociálních sítích

Pravidla soutěže

O balíček od Sun&Sea
(dále též jen „Pravidla”)
I. Pořadatel a organizátor soutěže
Organizátorem Soutěže je společnost BALTAXIA a.s.
U Nisy 604/15, 460 01 Liberec 1, Česká republika, tel.: +420 485 100 319, fax: +420 485 100 332 info@baltaxia.cz | www.baltaxia.cz IČO 25013921(dále též jen
„Organizátor”).

II. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v roce 2024 v prostředí sítě Facebook a Instagram.

III. Soutěžící:

1. Soutěžícím se může stát pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále též jen „účastník“ nebo “soutěžící“).

2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele, pracovníci Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.

IV. Účast v soutěži, výhry a určení výherce:

1. Ve hře jsou tyto výhry:

a) Facebook
Balíček Sun&Sea.

b) Instagram
Balíček Sun&Sea.

2. Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní Facebookový profil.

3. Výherci budou určeni následujícím způsobem:

a) Facebook
Po skončení soutěže (nejpozději do 5 dnů) bude ze soutěžících, kteří odpověděli správně na soutěžní otázku, vybráno náhodným výběrem dohromady 1 výherce. Příspěvky, které nesplňují podmínky a zadání z bodu 1. a 3. tohoto článku nebo obsahující nesprávnou odpověď nebo odporující pravidlům této soutěže, nebudou zařazeny do losování.

b) Instagram
Po skončení soutěže (nejpozději do 5 dnů) bude ze soutěžících, kteří odpověděli správně na soutěžní otázku, vybráno náhodným výběrem dohromady 1 výherce. Příspěvky, které nesplňují podmínky a zadání z bodu 1. a 3. tohoto článku nebo obsahující nesprávnou odpověď nebo odporující pravidlům této soutěže, nebudou zařazeny do losování.

4. Výherci budou informováni o výhře následujícím způsobem:

a) Facebook
Výherce bude obeznámen o výhře prostřednictvím zprávy pod soutěží do pěti dnů od skončení soutěže. V rámci oznámení o výhře budou výherci požádáni o sdělení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla a doručovací adresy za účelem zaslání výher prostřednictvím soukromé facebookové zprávy.

b) Instagram
Výherce bude obeznámen o výhře prostřednictvím zprávy pod soutěží do pěti dnů od skončení soutěže. V rámci oznámení o výhře budou výherci požádáni o sdělení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního čísla a doručovací adresy za účelem zaslání výher prostřednictvím soukromé facebookové zprávy.

5. Každý výherce získá
Balíček od Sun&Sea.

6. Výhry budou výhercům odeslány kurýrem do 30 dnů od ukončení soutěže
na adresu, kterou oznámí přes Instagramovou zprávu. Pokud výherce nezašle informace o svém jméně a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a korespondenční adresu do 14 dnů od vyzvání, propadá výhra ve prospěch Pořadatele, stejně tak propadají výhry, které budou Pořadateli vráceny jako nedoručené.

VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva:

1. Pro pořádání a průběh soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své
osobní údaje. Soutěžící mohou být v průběhu soutěže požádáni o sdělení jména a příjmení, emailové adresy, telefonního čísla a doručovací adresy, a to pro pořadatelské účely soutěže, zejména za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům. Za týmž účelem bude zpracováváno také facebookové nebo instagramové jméno soutěžícího, pod nímž soutěžící vložili svůj komentář pod soutěžní příspěvek.

2. Správcem osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu: jméno
facebookového/instagramového profilu, jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail a doručovací adresa účastníka (dále též „Údaje“) je Pořadatel.

3. Údaje budou zpracovány pro pořadatelské účely soutěže a nebudou
zpracovány pro marketingové účely.

4. Údaje mohou být zpracovávány také pro účely oprávněných zájmů
Pořadatele, Organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

5. Poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné a založené
na tom, že soutěžící se zpracováním Údajů souhlasí. Avšak poskytnutí Údajů pro účely pořádání této soutěže je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže a zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své Údaje v požadovaném rozsahu. Bez toho není možné se této soutěže účastnit. Pokud soutěžící nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých Údajů a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru.

6. Pokud soutěžící nesouhlasí se zpracováním poskytnutých Údajů či má proti němu námitky, případně požaduje jejich výmaz, může tak učinit pomocí zprávy zaslané e-mailem na adresu info@baltaxia.cz. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů Pořadatele a/nebo Organizátora, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

7. Doba zpracování osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher Pořadateli. Po dobu delší může Pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem Pořadatele, Organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako Pořadatel, zejména Organizátor, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňový a právní poradci. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu info@baltaxia.cz . V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na Pořadatele nebo Organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu info@baltaxia.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů. Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k Údajům a právo na opravu svých Údajů, blokování nesprávných Údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování Údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Pořadatel mohl přesnost Údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování Údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz Údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě že Pořadatel již Údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz Údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě že nesouhlasí se zpracováním Údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že Údajů byly zpracovány protiprávně, nebo v případě že Údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost Údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí Údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu Pořadatele a/nebo Organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování.

8. Účastník soutěže prohlašuje, že vložením soutěžního příspěvku neporušuje žádná práva třetích osob. V případě, že vložením soutěžního příspěvku dojde k porušení práv třetích osob, nese odpovědnost účastník soutěže, který soutěžní zprávu zaslal.

VII. Závěrečná ustanovení:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Společnost Meta je kompletně osvobozena od závazků každého účastníka soutěže. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, podporovaná či spravována ani jinak spojena se společností Meta. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook a Instagram, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

3. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový/instagramový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní Facebookový/Instagramový účet). Pořadatel a Organizátor si rovněž vyhrazují právo vyřadit příspěvky, jejichž obsah dle uvážení Pořadatele nebo Organizátora neodpovídá soutěžnímu zadání, příspěvky, jejichž obsah je nepřiměřeně hanlivý či urážlivý, pomlouvačný či nactiutrhačný, neslušný či obscénní, zastrašující či ohrožující, je v rozporu s dobrými mravy, zasahuje do osobních nebo veřejných práv, je nevhodný či hrubý, nevyhovující či problematický, mohl by poškodit dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora, mohl by být vnímán jako propagace výrobků, služeb či podniku jiné osoby, nebo který může představovat trestný čin nebo k němu nabádat a/nebo který je v rozporu s právními předpisy. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový/Instagramový profil odporuje pravidlům elektronické sociální sítě Facebook/Instagram. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případné technické či jiné problémy, ústící v nemožnost nahrání příspěvku do soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně poskytovatelů internetových služeb a připojení na straně Soutěžícího ani na straně Pořadatele, Organizátora nebo jiných spolupracujících nebo třetích osob, a rovněž nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou zničením či odstraněním jakýchkoli příspěvků v kontextu se soutěží.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit Pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

5. Pořadatel neručí za doručení zprávy, prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže, ani za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

6. Pořadatel a Organizátor soutěže si vyhrazují právo konečného posouzení (dle vlastního uvážení) splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži či dle svého uvážení s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel a Organizátor soutěže tímto nepřebírají vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele či Organizátora soutěže než uvedená v těchto Pravidlech.

V Liberci dne 2. 1. 2024.